Waarom HamsterScaping?

Click for English

Dat is een goede vraag, waarom HamsterScaping?
HamsterScaping is het op een bepaalde manier inrichten van een hamsterverblijf. Tijdens het inrichten & creëren van de ‘scape’ wordt er gekeken naar de behoeften van een hamster. Deze behoeften komen voort uit natuurlijke gedragingen waar op ingespeeld wordt. Naast die mogelijkheden dient het verblijf ruim genoeg te zijn, aangepast op het soort hamster, om voldoende ruimte aan te bieden voor de behoeften en benodigdheden. HamsterScaping bied de mogelijkheid om een hamstertje op een fijne manier te kunnen huisvesten, óók voor mensen die beperkte ruimte of budget hebben.

Omdat we met HamsterScaping letten op behoeften en gedragingen van de hamster, meer ruimte aanbieden en hier bewuster mee omgaan kan je het antwoord op de vraag, ‘Waarom HamsterScaping?’, heel simpel beantwoorden: Het is beter & fijner voor hamster & baas. En dat antwoord komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, dat heeft zich al vele keren bewezen.

Negatieve gedragingen die een hamster uitvoert zijn ons allen wel bekend. Veel van ons zijn opgegroeid met het hebben van een hamstertje en het klinkt bekend in de oren als ik het heb over, ‘tralie knagen’, of ,’tralie klimmen’, of wellicht zelfs, ‘bijten’. Om sommige dingen konden we lachen maar veel bracht ook een hoop frustratie met zich mee, maar weinig mensen die er bij stil stonden dat dit gedrag een schreeuw om hulp was. We zijn ondertussen jaren verder en hebben her en der kennis verzamelt en zijn dit gaan toepassen. Dat is niet in één keer ‘de’ oplossing. Het is een kwestie van toepassen, observeren, aanpassen & weer verbeteren. Tot op de dag van vandaag gebeurd dat nog steeds.

Een opvallend punt bij HamsterScaping is dat we gebruik maken van een glazen huisvesting. Het is niet omdat dit een makkelijke oplossing is om het tralie knagen tegen te gaan, zeker niet. Het is omdat je in een glazen huisvesting geen beperkingen hebt met het aanbieden van voldoende graafbodem. Ook één van de belangrijkste aspecten in het voldoen aan de behoefte van een hamster; kunnen graven. Een traliekooi is niet slecht, maar neemt veel beperkingen met zich mee. Persoonlijk kijk ik liever naar mogelijkheden zónder beperkingen; want die zijn er gewoon. Het is dus zeker niet zo dat wanneer je niet werkt met een traliekooi dat alle negatieve gedragingen verholpen zijn. Veel eigenaren kiezen er namelijk voor om een deksel op hun glazen huisvesting te plaatsen en daar kan nog steeds aan geknaagd of gehangen worden.

Lang verhaal kort; naast het hebben van een glazen huisvesting om voldoende graafruimte aan te bieden zijn er dus nog meer factoren van groot belang. Dat mag niet vergeten worden. HamsterScaping is een benaming voor de ‘hele bak’ met alle belangrijke factoren die we moeten toepassen om de hamster een fijn, veilig & goed gevoel te kunnen geven.

HamsterScaping denkt vanuit het diertje. Een hamster is van nature een prooidier. De natuurlijke vijand van een hamster bestaat bijvoorbeeld uit roofvogels, vossen, marterachtige & katachtigen. Eén van de vijanden van de hamster is bijvoorbeeld de wezel. Dit dier heeft een uitstekend reukvermogen en kan de holletjes van de hamster uitgraven om op deze manier bij de hamster te komen; je zal dan ook veelal meerdere in- en uitgangen kunnen traceren. Een hamster is een schemer- en nachtactief diertje en vult deze momenten in met het zoeken van voedsel, opruimen van zijn holletje, het graven van nieuwe gangen en/of deze veranderen en voortplanting. Een hamster kan zo’n tien kilometer per nacht afleggen. Nu je bovenstaande informatie weet kan je dus niet ontkennen dat een hamster behoefte heeft aan een grote ruimte. Je houd een Border Collie ook niet de hele dag in een bench?

De minimale adviesmaten die we bij HamsterScaping hanteren zijn als volgt:

Bovenstaande zijn minimale adviesmaten. Om HamsterScaping te kunnen toepassen en daar ook de voordelen van te ‘ontvangen’ is het van belang om aan bovenstaande maten te voldoen of de keuze maken voor een grotere ruimte. Absoluut niet kleiner!

Voorbeelden van negatieve gedragingen en het lopen in een te klein wiel.

Om je te behoeden voor nog meer lappen teksten zet ik graag de voordelen op een rijtje:

Het hanteren van minimale adviesmaten,
Het aanbieden van een grotere ruimte zorgt voor meer beweging; dus minder kans op overgewicht. Minder tot geen stereotype gedrag; wat ook niet kan overslaan in agressief gedrag.

De mogelijkheid om een dikke laag bodembedekking aan te bieden,
Een (dwerg)hamster is van nature een dier die onder de grond leeft. Zij graven over het algemeen verschillende tunnels die uitkomen in meerdere kamers. Ieder gangenstelsel heeft meerdere in- en uitgangen. Door te kunnen graven voelen de dieren zich ook een stuk veiliger.

De manier van inrichten heeft een hoop voordelen,
Hamsterscaping biedt een bepaalde manier van inrichten waar door de (dwerg)hamster, een prooidier, zich op zijn of haar gemak kan voelen en dus nieuwsgieriger naar de mens kan zijn. Het voorkomt zogenaamde ‘pleinvrees’ en helpt de (dwerg)hamster op een veilige plek zijn tunnels te maken.

Een actievere hamster,
Doordat de hamster zich meer op zijn of haar gemak kan voelen en zijn energie op een geheel andere manier kwijt kan; wordt de hamster aanhankelijker en kan zijn nieuwsgierigheid meer getoond worden. De hamster wordt actiever in zijn doen en laten en vele laten zich ook meer overdag zien.

Minder schoonmaken,
Door gebruik te maken van een grotere ruimte en meer bodembedekking zorg je ervoor dat je veel minder hoeft schoon te maken. Een verblijf van 80x35cm hoef je, bij een goede inrichting, maar één keer in de 8 tot 12 weken te verschonen. Een verblijf van 120x50cm verschoon je wanneer jij het nodig vindt! En dit kan oplopen tot zo’n 4 tot 6 maanden.

Alles bij elkaar,
Een vriendelijk diertje die zich op zijn of haar gemak voelt en zijn volledige instinct en natuurlijke behoeften kan uiten. En daarnaast ziet het er ook nog eens ontzettend leuk uit en heeft het wat creativiteit van jou nodig!

En …. Een eyecatcher!
Je hamster heeft een plekje waar hij of zij zich ontzettend fijn in voelt .. en jij zit niet opgescheept met een felgekleurde kooi waar in je de hamster nauwelijks kan zien. Ook zal de hamster ’s nachts niemand meer storen.


English

That is a really good question, why would you choose for HamsterScaping?
HamsterScaping is a specific way to arrange a hamster habitat. During the arrange and creating a ‘scape’ we look for the needs of a hamster. These needs are coming from the way that a hamster will live in the wild nature. These are natural behaviours and we want to respond on that. Beside that we want to stimulate natural behaviours we are making sure that the hamster would have a big enough space suited for the kind of hamster. The space need to be big enough for the hamster so he has enough space for his needs and for the things such as housings, a walking wheel etc. HamsterScaping creates a possibility to keep your hamster in a really good way, even for people with a low budget or limited space!

With HamsterScaping we focus on the behavioours and needs of the hamster, for that we give the hamster more space and we are aware of the natural aspects and will apply this to their habitat. Maybe the answer on, ‘Why would you choose for HamsterScaping’, may be very simple. The reason why we choose for HamsterScaping is because it is better and nicer for the hamster and his owner. The reason why we think that, well not think – we know that, is not just an answer. This way of keeping your hamster has prove itself.

I think we all recognize negative behaviours of a hamster; maybe that is the reason why you are here. A lot of us grow up with hamsters as a first pet and i think it would sound known if i talk about, ‘bar chewing’, or, ‘Climbing in the bars’, of something as, ‘biting and agressive behaviour’. Some of these things looked funny but a lot of these behaviours gave us frustration. Unfortunately few people thought about it that this behaviour was a scream for help. Meanwhile we are a couple of years later and we have learned a lot and have more knowledge. With these handles we could apply new things. Offcourse that is not directly ‘the’ solution. It is a matter of applying, observing, adjusting and making improvements. Up to the present day we are still doing these things.

A remarkable thing with HamsterScaping is dat we use a habitat made of glass. A tank/aquarium or terrarium. We didn’t choose a habitat made of glass because we wouldn’t have bars so it would be the perfect solution for negative behaviours with bars; no, on the contrary. The benefit of a habitat made of glass is that you have no limitations with offering a thick layer of bedding. One of the important aspects in forfulling the needs of a hamster is; possibility to digg. A cage with bars is not really bad, but it comes with a lot of limitations. I personally will choose a habitat with no limitations; because these oppurtunities are available! Let me make something clear; we do not choose for a cage without bars for fixing the negative behaviours who can caused by bars. It is not a solution. When you put a handmade lid on your aquarium; you still have something that looks like ‘bars’, your hamster can still start with negative behaviour. Climbing and chewing in the lid. So no bars is not a solution, the way you create a scape; thats a solution.

Long story short; beside having a habitat made of glass and offering a thick layer of bedding for plenty of digging space, there are more aspects very important. We can’t ignore or forget that. HamsterScaping is a designation for the ‘whole cage’ with all the important aspects that we need to apply if we want to give the hamster a good, safe and nice feeling.

HamsterScaping looks through the point of view from the little hamster. A hamster is a prey animal. His natural enemy consists of for example birds of prey, foxes, mustela-kinds and cat-kinds. One of the biggest enemies of a hamster is the weasel. This animal has a great sense of smell. When he find the entrance of a hamster hole; he can digg it out, and in that way he can get the hamster. Thats why a hamster would have multiple entrances and exits. A hamster is active during the dusk and night. In this periode he is very busy with searching for food, cleaning his ‘house’, digging new tunnels or change some things, and reproduction. A hamster can walk 10km per night.
Now you now this information you can not deny that a hamster would need a large space. You also don’t put a Border Collie in a bench all day?

The minimal guidelines we handle with HamsterScaping are:

These are minimal guidelines. To apply HamsterScaping and experience all the benefits it is really important that you meet these guidelines or choose bigger, not smaller!

Examples off negative behaviour and walking in a to small walking wheel.

I can write lots and lots of more text but i will put some of the benefits on a row:

Using a minimal advice for the size of the cage,
When you have a bigger space for your hamster, he will automatically move more; less change
of being overweight. Less to none stereotype behaviour and less to none agressive behaviour.

The possibillity to give a large amount of bedding,
A hamster lives in nature under the ground. Some tunnels can reach meters deep! Their instincts are that they love to digg. A hamster will digg different tunnels and different holes. Every coridor system will have its own purpose. You’ll see that one corridor system has multiple extrances and exits. When they can live under the ground they are feeling more safe.

The way to arrange all the stuff has a lot of benefits.
Because of the specific way to arrange the different little houses and natural products, you create a really
nice, cozy and safe place. Your hamster is a prey animal and he wants the opportunity to hide himself whenever
he thinks it is not safe. A wide open space is not safe! Give him a lot of safe spots to hide and digg tunnels.

A much more active hamster.
There is so much to do, and so much to see! Because your hamster will feel really comfortable and can do other things with his energy, he will be much easier and more curious. Some hamsters will also be a bit more awake during the day.

Less cleaning.
Because we use a bigger size of cage and more bedding, you are allowed to clean less! A habitat with the size of 80x35m (2800cm2) you clean once in 8 to 12 weeks! A habitat with the size of 120×50 (5000cm2) you only clean when you think necessary, up to 4 to 6 months!

And all the things together ..
A really nice little hamster with a good behaviour. A hamster that is really comfortable in his habitat and can do all the things he loves the most. The things he is born for! And offcourse these cages are really beautifull and need some creativity from you.

And an eyecatcher….
Your hamster has a place that he really like and you dont have an extremely coloured cage where you never see your hamster walk. And another good thing: no frustrating noises!