Mos

Engels

Het gebruik van mos is een leuke toevoeging als decoratie in een HamsterScaping bak. Naast dat het natuurlijk materiaal is geeft het ook veel kleur en kan je het echt als een finishing touch zien. Het gebruik van mos is dus niet verplicht. Ik leg je graag uit welk mos je veilig kunt gebruiken en andere tips.

Wat moet ik weten over het gebruik van Mos?

– Mos mag je niet uit de natuur halen, dit is bij wet bepaald.
– Gebruik geen mos dat je kunt aanschaffen in hobbywinkels of winkels zoals een Wibra.
– Het is niet erg als je hamster het mos hamstert en gebruikt in een nestje.
– In principe kan je mos op nieuw gebruiken.
– Wanneer het mos nat is geworden kan je het mos het beste weggooien.
– Je hebt kant-en-klaar mos of gevriesdroogd mos.

Kant-en-klaar Mos, wat is dat?

Kant-en-klaar Mos is een verpakking met verschillende plakken mos waar je in principe niets meer mee hoeft te doen. Dit mos is geschikt voor het gebruik in dierenverblijven en de leverancier heeft het product dan ook op een veilige manier ‘bewerkt’ en schoon gemaakt. Toch kan er in kant-en-klaar Mos altijd iets van levende organismen achterblijven wat veelal ook op de verpakking genoemd wordt. Ondanks dat het mos direct gebruikt kan worden is het aan te raden om het mos eerst voor minimaal 48 uur in de vriezer te plaatsen.
Onder kant-en-klaar Mos verstaan we de zakken van Trixie & Back Zoo Nature.

Gevriesdroogd mos, wat is dat?

Gevriesdroogd mos is mos dat in de vriezer is geweest om daarna bruikbaar te zijn. Dit mos kan je verkrijgen in verschillende tuincentra of bloemenwinkels. Dit mos zit veelal in losse plakken in witte piepschuimbakken (ook wel platmos genoemd) en is een stuk voordeliger dan het kant-en-klare mos. De reden achter dit prijs verschil heeft te maken met het feit dat Gevriesdroogd mos niet kant-en-klaar is. Je koopt het namelijk niet gevriesdroogd. Het mos komt rechtstreeks van de grond en bevat nog ongedierte zoals wormen, mierennesten, spinnen, kevertjes, takken en vele andere dingen die wij niet in ons hamsterverblijf willen.

Dit mos moet dus nog schoon gemaakt worden. Je doet dat als volgt:
* Draai het mos om en verwijder alle overtollige grond, beestjes, takken, wortels en dergelijke.
* Plaats de plakken mos in de vriezer, bij voorkeur ieder op een eigen plastic zak of dergelijke zodat ze niet aan elkaar vriezen.
* Na minimaal 48 uur haal je uit de vriezer wat je wilt gebruiken.
* Laat het mos op de plastic zak liggen en leg het op een plek waar een normale temperatuur is en geen zonlicht (wanneer het te warm is kan het mos verkleuren).
* Wanneer het mos ontdooit is kan je het gebruiken, het is niet erg als het een beetje vochtig is. Verwijder daar waar nodig nog extra aarde of dergelijke.

Engels

The use of moss is a nice addition as decoration in your HamsterScaping tank. Besides that it is an natural product, it also gives a lot of colour to your Scaping and can be used as a finishing touch. The use of moss is not required! I would like to explain you which moss you can safely use and other tips. This information is out of experience in The Netherlands, i cant promise that the same products are available in your country.

What do i need to know about using Mos?

– Moss should not be taken from the nature, this is, in the Netherlands, determined by law.
– Please don’t buy moss in hobbyshops or shops like Wibra.
– It is okey if your hamster will hoard the moss and use it in his nest.
– You can re-use moss.
– If the moss has been wet, take it out of the cage and throw it away.
– There are two types of moss you can use, ‘ready-for-using’ mos and ‘freeze dries’ mos.

What is ‘Ready-for-use Mos’?

‘Ready-for-use’ mos is a package with diffrent slices of moss that is ready for use, you don’t have to do anything with it before using in your tank. This mos is suitable for use in animalhabitats and the producer has processed and cleaned the product in a safe manner. However you still can find some residual living organisms, which is often also mentioned on the package. Altough you can use the moss directly, we would advice you to put the moss for at least 48 hours in the freezer. ‘Ready-for-urse’ moss can be the ones from the brand Trixie and Back Zoo Nature.

What is Freeze dried moss?

Freeze dried moss is moss that is not edited but put in the freezer to make it useable. This moss you can find in garden centers or flower shops. This moss is usually in loose slices in white styrofoam containers (also known as flat moss) and is a lot cheaper than the ‘ready-for-use’ moss. The reason behind this price difference has to do with the fact that Freeze-dried moss is not ready for use. You don’t buy it freeze-dried. The moss comes straight from the ground and still contains pests such as worms, ant nests, spiders, beetles, branches and many other things that we do not want in our hamster habitat.

This moss still has to be cleaned. You can do that as follows:
* Turn the moss and remove all the excess soil, bugs, branches, roots and other things.
* Put the slices in the freezer, preferably on a plastic bag or something else so they wont freeze together.
* After 48 hours you can take the moss that you will use out of the freezer.
* Leave the moss on the plastic bag and place it in a place where there is a normal temperature and no sunlight (if it is too hot, the moss can discolour).
* When the moss has melted you can use it, it does not matter if it is a bit moist. Where necessary, remove extra soil or other things.