HamsterScaping, hoe dan?

Click For English

Niemand heeft gezegd dat HamsterScaping makkelijk is; maar het is wel 100% zeker de moeite waard! Het liefst zou ik bij iedereen thuis komen om de fijne kneepjes van het Scapen uit te leggen en voor te doen, of tijdens een workshop – maar dat is niet altijd mogelijk. Daarom probeer ik door middel van filmpjes & een zogenaamd stappenplan jullie een handje op weg te helpen.

De filmpjes en het stappenplan is een opstapje. Het is de basis van het scapen. Vanuit die basis leer jij uiteindelijk zelf, in combinatie met je eigen creativiteit, verder te werken. Je leert op den duur ook te herkennen wat jouw hamstertje erg fijn vind en dit pak je mee in je scapes. Geloof mij maar als ik zeg dat je gaat groeien in het creëren van een HamsterScaping bak! Je hamstertje gaat je dankbaar zijn voor alle ‘moeite’ ❤


Filmpjes

Om gemakkelijk alle filmpjes van HamsterScaping te kunnen bekijken is er een YouTube Channel!

Hamsterscaping in 80x35x40
Hamsterscaping in 120x50x50

Stappenplan

Door middel van foto’s ga ik je proberen uit te leggen op welke manier je een HamsterScaping bak kan creëren. Ondertussen heb je al kunnen lezen waarom we op deze manier inrichten en nu is het aan jou om deze kennis toe te passen. Op deze pagina lees je wat je nodig hebt voor een basis-scape.

Voor het gemak som ik nog even op wat er gebruikt is in deze scape:
– 1x ladder 7x27cm,
– 1x ladder 28x17cm,
– 2x ladder 7x55cm,
– 1x kurk tunnel S,
– 1x wijnrank M,
– 1x huisje Björk,
– 1x Loopwiel 20cm,
– 1x huisje Thordis (zonder zijkantjes),
– 1x huisje halfrond (hobbit huisje),
– Mos,
– JR Farm plantjes,
– 2x Exo Terra Water dish small,
– Beaphar Chinchilla badzand,
– 1x Kapok/Katoenplant,
– Hout & stenen decoratie van de Wibra,
– Carefresh Ultra (wit) als sneeuw.

Tijdens het maken van de ze scape is er gebruik gemaakt van Zaagsel (plospan) & Hennepvezel (aubiose). Ondertussen kunnen we uit ervaring adviseren om hier Cotton Clean (barn-i of Joris No Smell) aan toe te voegen.

Tip

~ Sommige Scapers vinden het fijn om eerst op het ‘droge’ te bouwen. Je plaatst dan de spullen in de bak zonder bodembedekking om te zien of het gaat lukken zoals je wilt.
~ Andere Scapers vinden het juist fijn om een plattegrondje te tekenen.
~ Let er op tijdens het scapen dat je de spullen niet langs de zijkanten van je bak plaatst. Ik zeg vaak, ‘Je hebt voor je hele bak betaald, gebruik die ruimte dus ook!’, in dit geval is dat voor je hamstertje veel fijner.
~ Controleer álles wat je gebruikt. We gebruiken veel fabrieksproducten en daar kan een foutje in zitten. Loop je spullen dus na om verwondingen te voorkomen.
~ De ladders die wij gebruiken kunnen soms niet goed ‘sluiten’. Controleer openingen of beplak je ladders bij voorbaat al met mos. Dat ziet er leuk uit en voorkomt ellende.
~ Het gebruik van een deksel is een eigen keus, voor de zekerheid is het altijd goed!


1Wanneer je begint met Scapen kiezen we er over het algemeen voor om een zandbak op de bodem te plaatsen. Bij stap één kies je dan ook de plek van de zandbak en hoe groot deze wordt. Om alles uit een minimale ruimte te halen plaats je een zandbak in een hoek en maak je deze groot genoeg dat de hamster er in kan rollen & wroeten. In het stappenplan plaatsen we ladder 7x27cm in de rechter hoek. De ladder is tevens jouw richtlijn tot hoe ver je de bodembedekking moet vullen. Iedere laag bodembedekking kan het beste minimaal 7cm zijn. Mix de bodembedekkingen goed door elkaar heen en wanneer je klaar bent duw het even goed bij elkaar. Er zit een hoop ‘lucht’ tussen. Er kan meer bodembedekking in dan je zal verwachten.

2We zijn lekker aan het vullen geweest en we kunnen verder gaan scapen op de eerste laag. Het doel is om zo snel mogelijk een dikke laag bodembedekking aan te kunnen bieden. Verspil dus geen onnodige ruimte. Om snel omhoog te werken kan je gebruik maken van ladder 28x17cm. Rondom die ladder kan je een kurktunnel plaatsen en in ieder geval één van de huisjes. In dit geval koos ik er ook voor om de wijnrank hier al te plaatsen. Een wijnrank is vaak zwaar & grof en dient goed ondersteund te worden. Als alles naar wens is en bovenal ook veilig staat; gaan we weer verder vullen! Mix wederom goed de verschillende bodembedekkingen door elkaar en duw de bodembedekking weer goed aan.

3Het begint al ergens op te lijken, vind je ook niet? Zorg dat de bodembedekking goed tussen alle openingen en gaatjes is geduwd. De kurktunnel rust in dit geval op een dikke laag bodembedekking en ook de wijnrank is deels ingegraven. Wanneer je op de tweede laag bent aangekomen is het belangrijk om hier het loopwiel te plaatsen. Deze staat dan in ieder geval niet te hoog als je werkt met een deksel. Sommige vinden het fijn om een loopwiel op een plateau te plaatsen. Ik kan je vertellen dat, met een goed gemixte en aangeduwde bodem, het loopwiel niet zomaar naar de bodem stort. Een hamster graaft een klein tunneltje en geen sinkhole. Vanaf hier bouw je de scape weer verder. In dit geval plaatsen we nog een huisje en daar achter een ladder 7x55cm. Staat alles weer op zijn plek? Vullen maar!

4Dat ziet er weer goed uit. In principe hebben we het minimaal aantal ladders gebruikt maar zoals je kunt zien hebben we nog ruimte voor een laagje extra. Hoe meer, hoe beter! In dit geval komt de laatste ladder 7x55cm op de laag bodembedekking. Dit gedeelte kunnen we weer vullen met een goede mix bodebemdekking.
Graag attendeer ik je er nog een keer op om niet dicht langs de zijkanten te werken. Je hebt voor deze hele ruimte betaald dus benut deze ook. Je hamster heeft er ook meer baat bij als deze beschut kan rondlopen. Overdrijf niet met het vol bouwen van je bak.

Het gebruiken van een deksel kan een goed idee zijn. Een simpele deksel is al snel gemaakt met vier latjes hout en een stukje kippengaas. Het voorkomt dat je hamster uit de bak kan klimmen wanneer de inrichting niet voldoet (er treed dan verveling op). Het voorkomt echter geen negatief gedrag (aan de deksel hangen) dus blijf wel goed het gedrag van je hamster bekijken.

5Alles staat op een logisch plekje, er is voldoende bodembedekking en je hebt je hele ruimte gevuld. Tijd voor ‘The finishing touch’. In het stappenplan heb ik foto’s gemaakt van een thema inrichting. Het thema voor deze bak is, ‘Kerst’. Bij de Wibra heb ik verschillende veilige decoraties kunnen vinden. Houten kerstballen, sterren & een stenen kerstboom. Uiteraard controleer ik iedere dag of de decoratie met rust wordt gelaten. Verder is er gedecoreerd met Mos en is de ruimte gevuld met smakelijke plantjes van JR Farm (Pick en Fly). Om de sfeer helemaal af te maken is de witte Carefresh ingezet als sneeuw.
Vergeet natuurlijk niet om het voer & waterbakje een geschikte plek te geven. Een waterbakje kan je het beste plaatsen op een huisje met een plat dak. Je hamstertje gaat, als het goed is, straks lekker graven en jij kan niet de hele dag het waterbakje controleren.
Op het laatste vul je de zandbak (de 7x27cm ladder rechts in de hoek) met een laag Chinchilla badzand en geef je de hamster nestmateriaal zoals een katoenplant.

Nu zijn we helemaal klaar! Tijd om je hamstertje kennis te laten maken met zijn nieuwe optrekje!

Het eindresultaat

Hier woont een koppeltje Roborovski dames

Ik ben erg benieuwd naar jouw eindresultaat! Je mag deze altijd sturen via Instagram of posten in de Facebookgroep.


English
HamsterScaping, How To?

No one has said that HamsterScaping is easy; but it is 100% worth it! I would prefer to come to everyone’s house to explain and demonstrate the tricks of Scaping, or during a workshop – but that is not always possible. That’s why I’ll try to help you by posting videos and a so-called step-by-step plan.

The videos and the step-by-step plan are a stepping stone. It is the basis of scaping. From that basis you eventually learn to work further, in combination with your own creativity. In the long run you will also learn to recognize what your hamster likes and you will take this with you in your next scapes. Believe me when I say that you’re going to grow in creating a HamsterScaping bin! Your hamster is going to grateful for all the “effort” ❤


Video’s

There is a YouTube Channel where you can easily view all videos of HamsterScaping! Only the video’s are in dutch for now.


Step-by-step plan

By showing photos I’ll try to explain how you can create a HamsterScaping bin. In the meantime you’ve already read why we create the bin like this, and now it’s up to you to apply the knowledge. On this page you can read what you need for a basic scape.

For convenience, I will sum up what has been used in this scape:
– 1x ladder 7x27cm,
– 1x ladder 28x17cm,
– 2x ladder 7x55cm,
– 1x cork tunnel S,
– 1x vine M,
– 1x house Björk,
– 1x Running wheel 20cm,
– 1x house Thordis (without sides),
– 1x house half round (hobbit house),
– Moss,
– JR Farm plants,
– 2x Exo Terra Water dish small,
– Beaphar Chinchilla bath sand,
– 1x Kapok/Cotton plant
– Wood & stone decoration of the Wibra,
– Carefresh Ultra (white) as snow

While making the scape we used Sadwust (Plospan) & Hemp (Aubiose). We can advise from experience to add Cotton Clean (barn-i of Joris No Smell)

Tips

~ Some Scapers prefer to build without bedding first. You then place the items in the bin without bedding to see if it works as you want.
~ Other Scapers prefer to draw a map.
~ Be careful that you don’t place all things along the side. I often say ‘You’ve paid for the whole housing, so let’s use the whole housing!’, it is much nicer for your hamster
~ Check everything before using. We use a lot of factory products and there might be a defect. So check your things to avoid injuries.
~ The ladders we use can sometimes not “close” properly. Check openings or cover your ladders with moss. That looks nice and prevents injuries
~ The use of a lid is your own choice, it is always good to be sure!


1 When you start, you usually choose to place the sand bath on the bottom. So step 1 is to choose the location of the sand bath and the size. To get the most out of a minimum space, place the sand bath in a corner and make it big enough for your hamster to roll & root in. In the step-by-step plan we place ladder 7x27cm in the right corner. The ladder is also your guideline for how far you have to fill the bedding. Each layer of bedding is at least 7cm. Mix the bedding well together and when you are done push it together. There is a lot of “air” in between. It will fit more bedding than you would expect.

2 We have been filling and we can continue to scape on the first layer. The goal is to be able to offer a thick layer of bedding as soon as possible. So don’t waste unnecessary space. You can use ladder 28x17cm to work up quickly. Around that ladder you can place a cork tunnel and at least one of the houses. In this case, I also chose to already place the vine here. A vine is often heavy and should be well supported. If you’re satisfied and above all everything is safe; we will continue to fill! Again, mix the different beddings well together and push the bedding back on again.

3 It’s already starting to look like something, don’t you think? Make sure that the bedding is pushed between all openings and holes. In this case, the cork tunnel rests on a thick layer of bedding and the vine is also partly buried. When you have arrived on the second layer, it is important to place the running wheel here. This is not too high for if you work with a lid. Some like to place a running wheel on a plateau. I can assure you that, with a well-mixed and pushed bedding, the running wheel doesn’t just fall down. A hamster digs a small tunnel and no sinkhole. From here you build the scape again. In this case we place another house and behind a ladder 7x55cm. Is everything back in place? Fill it up!

4 That looks good. We have used the minimum number of ladders, but as you can see we still have room for an extra layer. The more the better! In this case, the last ladder will be 7x55cm on the layer of bedding. We can fill this section again with a good mix of bedding. I would like to remind you once more not to work close to the sides. You’ve paid for the whole housing, so let’s use the whole housing. Your hamster will also be happy if it can walk around sheltered. Don’t exaggerate with building your bin too full.

Using a lid can be a good idea. A simple lid is easily made with four slats of wood and a piece of chicken wire. It stops your hamster from climbing out of the bin when the scaping does not suffice (boredom occurs). However, it does not stop negative behavior (hanging on the lid) so keep a close eye on your hamster’s behavior.

5 Everything is in a logical place, there is enough ground cover and you have filled your entire space. Time for “The finishing touch”. In the step-by-step plan I’ve made photos of a theme interior. The theme for this box is “Christmas”. I’ve found various safe decorations at the Wibra. Wooden Christmas balls, stars & a stone Christmas tree. Of course I’ll check every day whether the decoration is left alone by the hamster. There is also decorated with moss and the space is filled with tasty plants from JR Farm (Pick and Fly). To complete the white Carefresh was used as snow. Do not forget to give the food & water bowl a suitable place. It is best to place a water bowl on a house with a flat roof. Your hamster, if all goes well, will start digging and you can’t check the water bowl all day. At the end, fill the sand bath (the 7x27cm ladder in the right corner) with a layer of Chinchilla bath sand and give the hamster nesting material such as a cotton plant.

Now we are all set! Time to introduce your hamster to his new home!

The End Result

A couple of Roborovski ladies live here

I am very curious about your end result! You can always send it via Instagram or post in the Facebook group.